Høring af ansøgning om tilladelse til råstofindvinding i auktionsområde 580-BA Tornby Nord og 580-BB Tornby Syd

08-07-2022

Miljøstyrelsen har modtaget en ansøgning fra Tornby Mørtelværk ApS om en tilladelse til indvinding i auktionsområde 580-BA Tornby Nord og 580-BB Tornby Syd.

Tornby Mørtelværk ApS søger om en indvindingstilladelse, jf. råstoflovens § 20, stk. 1, nr. 1. Indvindingen, der søges om, sker på lavere vand end 6 meter, hvorfor dette kræver, at betingelserne i § 20 a, stk. 3 er opfyldt, for at indvindingen kan finde sted. Ansøgningen samt relevante bilag sendes hermed i høring. 

Høringsfristen er mindst 30 dage fra offentliggørelsen, jf. § 63, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1680 af 17/12/2018 om efterforskning og indvinding af råstoffer fra søterritoriet og kontinentalsoklen. 

Frist for bemærkninger er således den 8. august 2022.  

Høringssvar bedes sendt til Obfuscated Email med anført journalnummer 2019-5246.

Ansøgning samt bilag kan tilgås her (zip-komprimerede filer).