Høring af ansøgning om tilladelse til indvinding af råstoffer i fællesområde, 562-LD Jyske Rev H

01-07-2022

Miljøstyrelsen har modtaget en ansøgning fra Thyborøn NordsøRal A/S om tilladelse til indvinding af råstoffer på havet i fællesområde, 562-LD Jyske Rev H. Ansøgningen sendes hermed i høring.

Thyborøn NordsøRal A/S søger om tilladelse til råstofindvinding efter §20, stk. 2, nr. 2 i lov om råstoffer (LBK nr. 124 af 26/01/2017). Fællesområdet, der ansøges om er beliggende i Nordsøen.

 

Formålet med ansøgningen er, at opnå tilladelse til udlægning af en del af tidligere auktionsområde 562-LD Jyske Rev H, som fællesområde, og indvinde restmængden af påviste tilgængelige råstoffer.
Thyborøn NordsøRal A/S ansøger om tilladelse til indvinding af en samlet mængde på 480.000 m3 råstoffer over en 10-årig periode, med en årlig mængdebegrænsning på 250.000 m3.

 

Ansøgning og miljøkonsekvensvurdering kan ses via nedenstående links.

Ansøgning

Miljøkonsekvensvurdering

Supplerende miljøkonsekvensvurdering

Slutopmåling

 

Høringsfristen er mindst 30 dage fra offentliggørelsen, jf. § 63, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1680 af 17/12/2018 om efterforskning og indvinding af råstoffer fra søterritoriet og kontinentalsoklen.

Frist for bemærkninger er således den 10. august, 2022.

 

Høringssvar bedes sendt til Obfuscated Email med anført journalnummer 2020 - 11033.