Herslev Havn Sejlrende, klaptilladelse

19-07-2022

Miljøstyrelsen giver Herslev Havn Sejlklub tilladelse til klapning af en samlet mængde på 1000 m3 oprensningsmateriale fra Herslev Havn sejlrende på klapplads K_005_02, beliggende i vandområde 200. Klagefristen udløber den 16. august 2022.

Herslev Havn Sejlrende, klaptilladelse

En klage skal ske via Klageportalen for Nævnene i Nævnenes Hus, via følgende hjemmeside https://kpo.naevneneshus.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen, der har truffet afgørelsen.

Klaptilladelsen må ikke udnyttes, før dagen efter at klagefristen er udløbet. Såfremt der er indgivet klage, må den først udnyttes, når klagenævnet har truffet afgørelse i sagen, medmindre klagenævnet bestemmer andet.