ESPOO - Tilladelse til luftledning fra Klixbuell til den danske grænse - projekt i Tyskland

14-07-2022
Espoo

De tyske miljømyndigheder har informeret Miljøstyrelsen – som er den danske ESPOO-myndighed* – om at der er givet tilladelse til etablering af luftledning fra Klixbuell til den dansk-tyske grænse.

Danmark modtager informationen, da tilladelsen kan medføre grænseoverskridende miljøpåvirkninger, og derfor orienteres den danske offentlighed, danske myndigheder og danske interesseorganisationer om tilladelsen og klagemulighed.

Kort om projektet

Danmark blev notificeret om projektet i februar 2021 og i august måned 2021, blev der gennemført en høring om bekendtgørelse og miljøkonsekvensrapport for de dele af projektet, som kan medføre en grænseoverskridende miljøpåvirkning. Hvorefter der var en supplerende høring om ændringer på luftledningsprojektet i december 2021.

Hermed kan oplyses at tilladelsesmyndigheden MELUND, Amt für Planfeststellung Energie godkendte projektet Overheadlineproject Klixbuell til Dansk-Tysk Grænse med tilladelse pr. den 28.06.2022.

Miljøstyrelsen har modtaget nedenstående dokument i forbindelse med tilladelsen

- Bekendtgørelse

Plangodkendelsesdokumenterne vil blive offentliggjort på hjemmesiden for tilladelsesmyndigheden for projektet, dette kan desuden ses på følgende hjemmeside pr. 02-08-2022:

https://planfeststellung.bob-sh.de/app.php/verfahren/westkuestenleitung-ba5/public/detail

 

Klagemulighed:

Der kan klages over tilladelsen inden for en måned efter leveringen. Klageadgang er beskrevet sidst i dokumentet: Bekendtgørelse, side 5 – 6. Miljøstyrelsen gør opmærksom på, at klageadgang adskiller sig væsentlig fra de danske klageregler.

 

Miljøstyrelsens opgave som Espoo-myndighed er: at orientere om miljøvurderinger af konkrete grænseoverskridende planer/projekter, vejlede om deltagelse, at videreformidle høringssvar/klager fra den danske offentlighed samt berørte myndigheder og interesseorganisationer til oprindelseslandet samt at sikre Espoo-processen forløber korrekt, Orienteringen sker efter § 38 i lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

*Espoo konventionen: bekendtgørelse af konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne samt bekendtgørelse af protokol af 21. maj 2003 om strategisk miljøvurdering til konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne