Espoo - høring om havvindmølleprojekt Kattegatt Syd i Sverige

01-07-2022
Espoo Espoo

Miljøstyrelsen har som myndighed for Espoo-konventionen* modtaget høring fra de Svenske myndigheder om havvindmølleprojekt Kattegatt Syd i Sverige.

Danmark modtager informationen, da projektet kan medføre grænseoverskridende miljøpåvirkninger, og derfor gennemføres en høring af den danske offentlighed, danske myndigheder og danske interesseorganisationer.

Kort om projektet

I 2021 blev Miljøstyrelsen anmodet om at gennemføre en høring i den danske offentlighed samt berørte myndigheder og interesseorganisationer, om bemærkninger til miljøkonsekvensrapporten for vindmølleprojektet Kattegatt Syd i Sverige. 

Vindmølleparken skal placeres i Kattegat ca. 25 km fra Falkenberg i Sverige. Det forventes, at der kan etableres op til 80 møller med en maksimal højde af 350 meter. Herudover skal der etableres op til to transformerplatforme samt tilhørende kabelanlæg. Området ligger nær Natura 2000 området Stora Middelgrund, Lila Middelgrund og Röde Bank. Det forventes at møllerne vil være synlige både fra den svenske kyst og fra Anholt.

 

Dokumenter

Samrådsbrev enl art. 4-5 Esbokonventionen, Vindkraftspark Kattegatt syd.pdf

Vattenfall Vindkraft AB kompletteringsyttrande enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon 20220531.pdf

Bilaga D Miljökonsekvensbeskrivning Kattegatt Syd.pdf

Bilaga K Kollisionsriskmodellering WSP.pdf

Bilaga L Fågelinventering 2021_2022 Ottvall.pdf

Bilaga M Övervakning av tumlare Aarhus Universitet.pdf

Bilaga Q Alternativredovisning WSP.pdf

Bilaga R Yrkesfiske komplettering WSP.pdf

Bilaga S Konsekvenser för migrerande fåglar WSP.pdf

Bilaga T Komplettering MKB WSP.pdf

Bilaga U Nautisk risker SSPA.pdf

Bilaga E12 - Visuell påverkan på landskapsbilden.pdf

 

Bemærkninger til projektet

Myndigheder, interesseorganisationer og offentligheden har mulighed for at komme med bemærkninger til miljørapporten/miljøkonsekvensrapporten samt planlagte foranstaltninger for at reducere eller fjerne potentielle grænseoverskridende virkninger på miljøet.

Hvis I ønsker at deltage i miljøvurderingsprocessen eller har bemærkninger til udkast af ansøgningen med tilhørende miljøkonsekvensbeskrivning kan I sende dem til Obfuscated EmailObfuscated Email med angivelse af journalnummer: 2021 - 9583

senest den 5. september 2022.

Miljøstyrelsens opgave som Espoo-myndighed er: at orientere om miljøvurderinger af konkrete grænseoverskridende planer/projekter, vejlede om deltagelse, at videreformidle høringssvar/klager fra den danske offentlighed samt berørte myndigheder og interesseorganisationer til oprindelseslandet samt at sikre Espoo-processen forløber korrekt, Orienteringen sker efter § 38 i lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

*Espoo konventionen: bekendtgørelse af konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne samt bekendtgørelse af protokol af 21. maj 2003 om strategisk miljøvurdering til konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne.