Emmelev A/S: Miljøgodkendelse og afgørelse om at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering

04-07-2022

Miljøstyrelsen har givet Emmelev A/S miljøgodkendelse til etablering af to siloer til raps-frø på hver 15.300 m3. Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Klage skal være modtaget senest den 1. august 2022.

Miljøgodkendelse

Denne godkendelse omfatter to siloer til rapsfrø på hver 15.300 m3 med plads til 10.000 tons. Siloerne er 28 m høje og placeret vest for virksomhedens tankoplaget. Siloerne er-statter en del af den eksterne lagerkapacitet hos underleverandører. Virksomheden øger ikke sin produktion af rapsolie og der kommer på årsbasis ikke flere biler.

- Læs miljøgodkendelsen for Emmelev A/S

Ikke krav om miljøvurdering

Miljøstyrelsen har samtidig truffet afgørelse om, at projektet ikke kræver gennemførelse af en miljøvurdering, da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 1976 af 27. oktober 2021.

§ 21, stk. 2.

- Læs afgørelse om at projekt ikke omfattet af krav om miljøvurdering for Emmelev A/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.