DSB Værksted i Næstved Kommune: Høring over miljøkonsekvensrapport og udkast til § 25 tilladelse (VVM-tilladelse)

04-07-2022
Miljøvurdering

J.nr.: 2022-10046

Miljøstyrelsen igangsætter hermed høring over vurdering af virkninger på miljøet (miljøkonsekvensrapport) samt udkast til afgørelse for etablering og drift for nyt DSB Værksted i Næstved Kommune ved Mogenstrup Ås.

Indsigelser og bemærkninger skal være modtaget senest 29. august 2022. Miljøstyrelsen vil herefter tage endelig stilling til, om projektet kan tillades.

Baggrunden er, at DSB ønsker at etablere og drive et nyt værksted til eltog i Næstved Kommune ved Mogenstrup Ås.

 Sammen med miljøkonsekvensrapporten offentliggøres et udkast til § 25- tilladelse

- Miljøkonsekvensrapport

- Udkast til § 25-tilladelse

 

Sammen med styrelsens udkast offentliggøres Næstved Kommunes udledningstilladelser i anlægs- og driftsfasen efter Miljøbeskyttelsesloven, der delvist erstatter Miljøstyrelsens tilladelse

 

- Næstved Kommunes udledningstilladelse til anlægsfasen

- Næstved Kommunes udledningstilladelse til driftsfasen

 

Miljøstyrelsen opfordrer alle interesserede til at kommentere materialet og indsende høringssvar.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Miljøstyrelsens sagsbehandling, og at høringssvar i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi desuden oplyse, at tilkendegivelser samt dit navn og adresse vil kunne optræde i Miljøstyrelsens afgørelse, som bl.a. offentliggøres på www.mst.dk/annoncer. Enhver, som er interesseret, kan bede om at få en kopi af indkomne høringssvar. Derudover vil modtagne bemærkninger kunne blive forelagt ansøgeren til kommentering, hvis vi skønner, at det er nødvendigt.

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Henvendelse
Indsigelser og bemærkninger skal være skriftlige og sendes til Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C eller via Obfuscated Email.

Anfør venligst dit navn og din adresse samt vores j.nr. på henvendelsen.