Afgørelse om at vedligehold af 400 kV luftledning mellem Hovegård-Skibstrupgård ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

08-07-2022
Miljøvurdering

Miljøstyrelsen har afgjort at Energinet ikke skal udarbejde en miljøkonsekvensrapport for vedligehold af 400 kV luftledning mellem Hovegård-Skibstrupgård.

Projektet omfatter vedligeholdelse af en ca. 55 km lang 400 kV-luftledningsforbindelse gennem Helsingør, Fredensborg, Allerød, Hillerød, Frederikssund, Egedal og Roskilde kommuner. Nærværende projekt vil forlænge anlæggets levetid med ca. ti år og luftledningen vil i den periode udgøre en vigtig komponent i transmissionsnettet.

Vedligeholdelsen indebærer udskiftning af isolatorkæder, afstandsholdere og dæmpere.

Luftledningsforbindelsens geografiske udstrækning fremgår af kortbilaget. 

Afgørelsen om at projektet ikke kræver udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport, er truffet på baggrund af en screening efter miljøvurderingslovens § 21. Alt relevant materiale kan tilgås nedenfor:

 

Journal nr.: 2021-48803

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på mst.dk. Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Miljøstyrelsens sagsbehandling, og at henvendelser i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Klagevejledning fremgår af selve afgørelsen. En eventuel klage skal være modtaget senest fire uger efter offentliggørelsen af afgørelsen dvs. den 05-08-2022.