Afgørelse om, at 150 kV kabelanlæg mellem Ribe og Holsted ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

11-07-2022
Miljøvurdering Miljøvurdering

Miljøstyrelsen har modtaget en ansøgning fra Energinet vedr. et nyt 150 kV kabelanlæg mellem Ribe og Holsted højspændingsstation.

Miljøstyrelsen har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven.

Projektbeskrivelse

Projektet omfatter etablering af cirka 24 km 150 kV kabelanlæg fra Ribe til Holsted. Ved Holsted højspændingsstationer skal der udføres en række ændringer for at det nye kabelanlæg kan tilsluttes nettet. Der sker ingen arealmæssig udvidelse af stationsanlægget, fordi der alene er tale om ombygning og udskiftning af eksisterende 150 kV stationsudstyr, samt etablering af en ny teknisk bygning, der skal foregå inden for rammerne af den eksisterende stationsmatrikel.

Afgørelsen om at projektet ikke kræver udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport, er truffet på baggrund af en screening efter miljøvurderingslovens § 21. Alt relevant materiale kan tilgås nedenfor:

Sagens dokumenter

§21 Afgørelse Ribe - Holsted.pdf

Ansøgningsskema Ribe-Holsted.pdf

Projektbeskrivelse Ribe-Holsted.pdf

Supplerende oplysninger Ribe-Holsted.pdf 

Ribe-Holsted_oversigtskort.pdf

Energinets bemærkninger til høringssvar_Kabelanlæg_RIBE_HOLSTED-1.pdf

 

Journal nr.: 2021 - 29804

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på mst.dk. Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Miljøstyrelsens sagsbehandling, og at henvendelser i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Klagevejledning fremgår af selve afgørelsen. En eventuel klage skal være modtaget senest fire uger efter offentliggørelsen af afgørelsen dvs. den 08-08-2022.