Xellia Pharmaceuticals ApS: Miljøgodkendelse og afgørelse om at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering

17-01-2022

Miljøstyrelsen har givet Xellia Pharmaceuticals ApS, Dalslandsgade 11, 2300 København S, miljøgodkendelse til udskiftning af procesudstyr i amphotericin grovoprensningen og udvidelse af produktionen af amphotericin. Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at pro-jektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Klage skal være modtaget senest den 14. februar 2022 .

Miljøgodkendelse

- Læs miljøgodkendelsen for Xellia Pharmaceuticals ApS

Ikke krav om miljøvurdering

Miljøstyrelsen har samtidig truffet afgørelse om, at projektet ikke kræver gennemførelse af en miljøvurdering, da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 1976 af 27. oktober 2021.§ 21, stk. 2.

- Læs afgørelse om at projekt ikke omfattet af krav om miljøvurdering for Xellia Pharmaceuticals ApS

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.