Ørsted A/S, Asnæsværket Miljøgodkendelse og afgørelse om, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering

26-01-2022

Miljøstyrelsen har givet Ørsted A/S, Asnæsværket, Asnæsvej 16, 4400 Kalundborg miljøgodkendelse til etablering af eldampkedel. Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Klage skal være modtaget senest den 23. februar 2022 .

Miljøgodkendelse

Ørsted A/S, Asnæsværket har fået miljøgodkendelse til etablering og drift af en eldampkedel.

 - Læs miljøgodkendelsen for Ørsted A/S, Asnæsværket

Ikke krav om miljøvurdering

Miljøstyrelsen har samtidig truffet afgørelse om, at projektet ikke kræver gennemførelse af en miljøvurdering, da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 1976 af 27. oktober 2021.

§ 21, stk. 2.

- Læs afgørelse om at projekt ikke omfattet af krav om miljøvurdering for Ørsted A/S, Asnæsværket

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelser offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Klagevejledning kan ses i afgørelserne.