Kronospan ApS: Miljøgodkendelse og afgørelse om, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering

26-01-2022

Miljøstyrelsen har givet Kronospan ApS, Fabriksvej 2, 8550 Ryomgård miljøgodkendelse til etablering af køleanlæg på kraft 5. Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.
Klage skal være modtaget senest den 23. februar 2022.

Miljøgodkendelse

Kronospan har ApS har fået miljøgodkendelse til etablering af en balanced cooler(køleanlæg) til køling af overskydende damp fra tørrene. Formålet er at sikre en stabil drift af kraft 5. Køleanlægget placeres på toppen af brændselsbygningen til kraft 5, hvor der tidligere har været et tilsvarende køleanlæg.

- læs afgørelsen for Kronospan ApS

Ikke krav om miljøvurdering

Miljøstyrelsen har samtidig meddelt afgørelse om, at projektet ikke kræver udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport, da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. § 21, stk. 2 i Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 1976 af 27. oktober 2021.

- læs screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt for Kronospan ApS

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.