Espoo - Notifikation om Offshore windfarm Baltic Offshore Beta i Sverige

28-01-2022
Espoo

Miljøstyrelsen har som myndighed for Espoo-konventionen* modtaget notifikation om et kommende svensk projekt vedrørende undersøgelse og etablering af en havvindmøllepark i den svenske del af Østersøen.

Danmark modtager information, da planen/projektet kan medføre grænseoverskridende miljøpåvirkninger. Derfor gennemføres en høring af den danske offentlighed, danske myndigheder og danske interesseorganisationer.

Kort om Projektet

Den svenske virksomhed Njordr Offshore Wind AB har planer om at opføre en havvindmøllepark, ca. 60 km sydøst for Karlskrona. Projektet omhandler etablering af højst 240 vindmøller med en maksimal højde på 330 m og vil være i stand til at levere op til 3340 MW. 

 

Materialet kan ses herunder

Notification art 3 Espoo, Offshore windfarm Baltic Offshore Beta.pdf

Consultation _basis_Baltic_Offshore_Beta_2021-11-11_translated_eng.pdf

 

Bemærkninger til planen

Myndigheder, interesseorganisationer og offentligheden har mulighed for at komme med input til afgrænsningen af miljøkonsekvensrapporten, samt planlagte foranstaltninger for at reducere eller fjerne potentielle grænseoverskridende virkninger på miljøet.

Hvis I ønsker at deltage i miljøvurderingsprocessen eller i øvrigt har bemærkninger kan I sende dem til Obfuscated Email med angivelse af journalnummer: 2022 - 7211 senest den 25.02.2022.

Miljøstyrelsen vil herefter videresende bemærkningerne til de svenske myndigheder.

Miljøstyrelsens opgave som Espoo-myndighed er: at orientere om miljøvurderinger af konkrete grænseoverskridende planer/projekter, vejlede om deltagelse, at videreformidle høringssvar/klager fra den danske offentlighed samt berørte myndigheder og interesseorganisationer til oprindelseslandet samt at sikre Espoo-processen forløber korrekt, Orienteringen sker efter § 38 i lovbekendtgørelse nr. 973 af 26. juni 2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

*Espoo konventionen: bekendtgørelse af konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne samt bekendtgørelse af protokol af 21. maj 2003 om strategisk miljøvurdering til konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne