Espoo - Notifikation om offshore windfarm arkona i Sverige

12-01-2022
Espoo Espoo

Miljøstyrelsen har som myndighed for Espoo-konventionen* modtaget notifikation om offshore windfarm Arkona i Sverige
Danmark modtager information, da planen kan medføre grænseoverskridende miljøpåvirkninger. Derfor gennemføres en høring af den danske offentlighed, danske myndigheder og danske interesseorganisationer.

Kort om planen

Sverige planlægger at opføre en vindmølle park i den sydlige del af det Østersøen.

 

Høringsmaterialet findes nedenfor:

Notification art 3 Espoo, Offshore windfarm Arkona.pdf

211219 Consultation Document Arkona (English version).pdf

 

Bemærkninger til planen

Myndigheder, interesseorganisationer og offentligheden har mulighed for at komme med bemærkninger til udkastet samt planlagte foranstaltninger for at reducere eller fjerne potentielle grænseoverskridende virkninger på miljøet.

Hvis I ønsker at deltage i miljøvurderingsprocessen eller har bemærkninger til udkast til supplerende udkast til strategisk miljøvurdering af havvind i Holland, med tilhørende miljøvurdering kan I sende dem til Obfuscated Email med angivelse af journalnummer2022 - 3120 senest den 16. februar 2022.

 

Miljøstyrelsens opgave som Espoo-myndighed er: at orientere om miljøvurderinger af konkrete grænseoverskridende planer/projekter, vejlede om deltagelse, at videreformidle høringssvar/klager fra den danske offentlighed samt berørte myndigheder og interesseorganisationer til oprindelseslandet samt at sikre Espoo-processen forløber korrekt, Orienteringen sker efter § 38 i lovbekendtgørelse nr. 973 af 26. juni 2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

*Espoo konventionen: bekendtgørelse af konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne samt bekendtgørelse af protokol af 21. maj 2003 om strategisk miljøvurdering til konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne