Espoo – Høring om plan for område til havmølleparker i den tyske del af Nordsøen (område N-9 and N-10) [Tyskland]

26-01-2022
Espoo

Miljøstyrelsen har som myndighed for Espoo-konventionen* modtaget notifikation om en tysk plan for undersøgelse og etablering af en havvindmøllepark i den tyske del af Nordsøen (område N9 og N-10).

Danmark modtager information, da planen/projektet kan medføre grænseoverskridende miljøpåvirkninger. Derfor gennemføres en høring af den danske offentlighed, danske myndigheder og danske interesseorganisationer.

Kort om planen

De tyske forbundsmyndigheder for søfart og hydrografi (BSH) vil sandsynligvis påbegynde undersøgelser, om områderne N-9 og N-10 i Nordsøens EEZ er egnede til opførelse og drift af vindmøller på havet i overensstemmelse med § 10, stk. 2, og §12, stk. 5, i Wind Energy at Sea Act (WindSeG).

Der er udarbejdet et udkast til plan for vindmølleområderne og vil foretages en strategisk miljøvurdering som led i proceduren for egnethedsprøvning.

Høringsmaterialet findes nedenfor:

20211213 Notifikation_N-9_N-10

Undersøgelsesramme N-9

Undersøgelsesramme N-10

Bemærkninger til planen

Myndigheder, interesseorganisationer og offentligheden har mulighed for at komme med bemærkninger til miljørapporten/miljøkonsekvensrapporten samt planlagte foranstaltninger for at reducere eller fjerne potentielle grænseoverskridende virkninger på miljøet.

Hvis I ønsker at deltage i miljøvurderingsprocessen eller har bemærkninger til udkast til planen med tilhørende miljøvurdering/miljøkonsekvensrapporten kan I sende dem til Obfuscated Email med angivelse af journalnummer: 2022 - 2598 senest den 24.02.2022.

Miljøstyrelsen vil herefter videresende bemærkningerne til de tyske myndigheder.

Miljøstyrelsens opgave som Espoo-myndighed er: at orientere om miljøvurderinger af konkrete grænseoverskridende planer/projekter, vejlede om deltagelse, at videreformidle høringssvar/klager fra den danske offentlighed samt berørte myndigheder og interesseorganisationer til oprindelseslandet samt at sikre Espoo-processen forløber korrekt, Orienteringen sker efter § 38 i lovbekendtgørelse nr. 973 af 26. juni 2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

*Espoo konventionen: bekendtgørelse af konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne samt bekendtgørelse af protokol af 21. maj 2003 om strategisk miljøvurdering til konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne