Alfa Laval Nakskov A/S: Miljøgodkendelse og afgørelse om at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering

21-01-2022

Miljøstyrelsen har givet Alfa Laval Nakskov A/S miljøgodkendelse til at skifte brændselstype på kedelanlæg. Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Klage skal være modtaget senest den 18. februar 2022.

Miljøgodkendelse

Alfa Laval Nakskov A/S har fået miljøgodkendelse til at bruge LPG i stedet for olie som brændsel på dampkedel. Afgørelsen har medføret ændrede vilkår vedr. emission af CO. Den nye emissionsgrænse er fastsat i henhold til 6. supplement til Luftvejledningen, kapitel 6, afsnit 6.3.4.

- Læs miljøgodkendelsen for Alfa Laval Nakskov A/S

Ikke krav om miljøvurdering

Miljøstyrelsen har samtidig truffet afgørelse om, at projektet ikke kræver gennemførelse af en miljøvurdering, da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 1976 af 27. oktober 2021.§ 21, stk. 2.

- Læs afgørelse om at projekt ikke omfattet af krav om miljøvurdering for Alfa Laval Nakskov A/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.