Xellia Pharmaceuticals ApS: Miljøgodkendelse og afgørelse om, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering

03-02-2022

Miljøstyrelsen har givet Xellia Pharmaceuticals ApS miljøgodkendelse til udbygning af anlæg til inaktivering af spildevand. Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.
Klage skal være modtaget senest den 3. marts 2022.

Miljøgodkendelse

Der etableres en ny buffertank og nye tanke til rensning af spildevandet, inden det ledes til kommunalt renseanlæg.

Som en del af miljøgodkendelsen annonceres samtidig Miljøstyrelsens afgørelse om, at der ikke skal laves en supplerende basistilstandsrapport for projektet. 

- Læs miljøgodkendelsen for Xellia Pharmaceuticals

Ikke krav om miljøvurdering

Miljøstyrelsen har samtidig truffet afgørelse om, at projektet ikke kræver gennemførelse af en miljøvurdering, da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 1976 af 27. oktober 2021.

§ 21, stk. 2.

- Læs afgørelse om at projekt ikke omfattet af krav om miljøvurdering for Xellia Pharmaceuticals

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Klagevejledning kan ses i afgørelserne.