Måde Deponi: Miljøgodkendelse og afgørelse om at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering

04-02-2022

Miljøstyrelsen har givet Deponi Syd I/S, Mådevej 93, 6705 Esbjerg Ø miljøgodkendelse til etablering og drift af et midlertidigt forrensningsanlæg til behandling af perkolat fra Måde Deponi, beliggende Mådevej 99, 6705 Esbjerg Ø. Miljøstyrelsen har desuden truffet afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Klage skal være modtaget senest den 4. marts 2022.

Miljøgodkendelse

Der er givet miljøgodkendelse til etablering og drift af et midlertidigt forrensningsanlæg på Måde Deponi. Forrensningsanlægget etableres med henblik på at rense deponeringsanlæggets perkolat for PFAS, inden dette afledes til offentligt spildevandsanlæg. Godkendelsen er tidsbegrænset til 2 år. Sammen med godkendelsen er truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes basistilstandsrapport for Måde Deponi. 

- Læs miljøgodkendelsen for Måde Deponi

Ikke krav om miljøvurdering

Miljøstyrelsen har samtidig truffet afgørelse om, at projektet ikke kræver gennemførelse af en miljøvurdering, da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. § 21, stk. 2 i Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 1976 af 27. oktober 2021.

- Læs afgørelse om at projekt ikke omfattet af krav om miljøvurdering for Måde Deponi

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.