I/S Vestforbrænding: Miljøgodkendelse og afgørelse om at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering

28-02-2022

Miljøstyrelsen har givet I/S Vestforbrænding, Glostrup miljøgodkendelse til etablering af røggaskondensering på anlæg A6 samt etablering af varmeakkumuleringstank. Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Klage skal være modtaget senest den 28. marts 2022.

Miljøgodkendelse 

I/S Vestforbrænding har fået godkendelse til at etablere røggaskondensering på anlægslinje A6 samt varmeakkumuleringstank. Der er samtidig truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes basistilstandsrapport.

- Læs miljøgodkendelsen for I/S Vestforbrænding

Ikke krav om miljøvurdering

Miljøstyrelsen har samtidig truffet afgørelse om, at projektet ikke kræver gennemførelse af en miljøvurdering, da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 1976 af 27. oktober 2021.§ 21, stk. 2.

- Læs afgørelse om at projekt ikke omfattet af krav om miljøvurdering for I/S Vestforbrænding

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.