I/S Reno-Nord: VVM-tilladelse og Miljøgodkendelse til udvidelse af I/S Reno-Nord Deponi

22-02-2022

Miljøstyrelsen har meddelt I/S Reno-Nord VVM-tilladelse og miljøgodkendelse til udvidelse af Reno-Nord Deponi med nye deponeringsenheder på den eksisterende beliggenhed Halsvej 70, 9310 Vodskov.
Tilladelsen er meddelt i henhold til § 25 stk. 1 i Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 1976 af 27. oktober 2021 samt bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, Lovbekendtgørelse nr. 100 af 19. januar 2022.

Klage skal være modtaget senest den 22. marts 2022.

VVM-tilladelsen og miljøgodkendelsen inkl. bilag kan ses her på siden eller fås ved henvendelse til MST via mail: Obfuscated Email, som også kan give yderligere oplysninger om projektet.

- Læs VVM-tilladelse/Miljøgodkendelse for I/S Reno Nord Deponi

- Læs Miljøkonsekvensrapport

- Læs Resume af høringssvar

- Læs Afgørelse efter artsfredningsbekendtgørelsen

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Miljøstyrelsens sagsbehandling, og at høringssvar i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi derfor oplyse, at tilkendegivelser samt navn og adresse på hvem, der er kommet med tilkendegivelsen vedr. sagen, vil kunne optræde i Miljøstyrelsens afgørelse, som bl.a. offentliggøres på www.mst.dk/annoncer. Enhver, som er interesseret, kan bede om at få en kopi af indkomne høringssvar. Derudover vil modtagne bemærkninger kunne blive forelagt ansøgeren til kommentering, hvis vi skønner, at det er nødvendigt.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelser offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Klagevejledning kan ses i afgørelserne.