European Energy: Indkaldelse af idéer og forslag angående Kassø PtX

23-02-2022

Miljøstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med idéer og forslag til indholdet af miljøkonsekvensrapport for projektet ved Kassø om et anlæg (PtX) til produktion af e-methanol på basis af vedvarende energi til anvendelse i containerskibe.

Idéer og forslag til miljøkonsekvensrapporten skal være modtaget senest den 23. marts 2022.

Miljøstyrelsen har meddelt, at projektet omfattende et anlæg til produktion af e-methanol på en del af af matr.nr. 171a Sdr. Ønlev, Hjordkær er omfattet af krav om miljøvurdering. Projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1. European Energy skal derfor udarbejde en miljøkonsekvensrapport, inden Miljøstyrelsen kan vurdere, om projektet kan gennemføres.

Miljøkonsekvensrapporten beskriver projektets virkninger på miljøet og de afværgeforanstaltninger, der er nødvendige for at begrænse eventuelle skader.

Miljøstyrelsen har ladet udarbejde et idéoplæg, der beskriver baggrunden for projektet, de undersøgelser, som nu sættes i gang, samt borgernes muligheder for at komme med input.

Idéoplægget kan ses på nedenstående link. Der er også mulighed for at se virksomhedens ansøgning samt Miljøstyrelsens meddelelse om, at projektet er omfattet af miljøvurderingspligt.

- Læs Idéoplæg for Kassø PtX

- Læs ansøgning/projektbeskrivelse

- Læs meddelelse om VVM-pligt

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Miljøstyrelsens sagsbehandling, og at høringssvar i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi derfor oplyse, at tilkendegivelser samt navn og adresse på hvem, der er kommet med tilkendegivelsen vedrørende sagen, vil kunne optræde i Miljøstyrelsens afgørelse, som bl.a. offentliggøres på www.mst.dk/annoncer. Enhver, som er interesseret, kan bede om at få en kopi af indkomne høringssvar. Derudover vil modtagne bemærkninger kunne blive forelagt ansøgeren til kommentering, hvis vi skønner, at det er nødvendigt.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Henvendelse

Ideer og forslag skal være skriftlige og sendes til Miljøstyrelsen pr. mail på Obfuscated Email, på tlf. 72 54 40 00 eller pr. brev til Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C

Bemærk at fremsendelse pr. brev i gennemsnit tager 6 omdelingsdage og i visse tilfælde længere.

Anfør venligst dit navn og adresse samt vores j.nr. 2021-69669 på henvendelsen.

Sådan håndterer Miljøstyrelsen dine personoplysninger