Espoo - Vedtaget Delstatsudviklingsplan Schleswig-Holstein – Opdatering 2021

04-02-2022
Espoo

De tyske planlægningsmyndigheder i Slesvig-Holsten har informeret Miljøstyrelsen – som er den danske Espoo-myndighed - om at den reviderede Delstatsudviklingsplan 2021 i Slesvig-Holsten er vedtaget. Danmark modtager informationen, da planen potentielt kan medføre grænseoverskridende miljøpåvirkninger. På den baggrund orienteres den danske offentlighed, danske myndigheder og danske interesseorganisationer om den vedtagne plan og klagemulighed.

Kort om planen

Delstatsudviklingsplan 2021 for Slesvig-Holsten blev vedtaget den 15. november 2021 og beslutningen blev offentliggjort den 16. december 2021. Planen fastlægger retningslinjer for arealudvikling i delstaten, dog undtaget placering af vindmøller. 

Regler for klage kan findes i dette dokument: Klageregler

Alle relevante dokumenter er oversat til dansk og kan findes via dette link: www.bolapla-sh.de/plan/lep-endgültig

Sagens dokumenter på tysk kan findes via dette link: https://schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/L/landesplanung_raumordnung/raumordnungsplaene/raumordnungsplaene.html

Klagemulighed

Der kan klages over afgørelsen senest et år efter bekendtgørelse af planen. Klageadgang er beskrevet i dokumentet 'Klageregler', som er indsat ovenfor. Miljøstyrelsen gør opmærksom på, at klageadgang adskiller sig væsentlig fra de danske klageregler.

Danmark blev hørt i 2020 om miljøvurderingen af planen, se materialet her: https://mst.dk/service/annoncering/annoncearkiv/2020/dec/espoo-opdatering-af-delstatsudviklingsplan-2010-slesvig-holsten/

Miljøstyrelsens opgave som Espoo-myndighed er: at orientere om miljøvurderinger af konkrete grænseoverskridende planer/projekter, vejlede om deltagelse, at videreformidle høringssvar/klager fra den danske offentlighed samt berørte myndigheder og interesseorganisationer til oprindelseslandet samt at sikre Espoo-processen forløber korrekt, Orienteringen sker efter § 38 i lovbekendtgørelse nr. 973 af 26. juni 2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

*Espoo konventionen: bekendtgørelse af konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne samt bekendtgørelse af protokol af 21. maj 2003 om strategisk miljøvurdering til konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne.