Espoo – Vedtagelse af Tysk udviklingsplan for den tyske del af Nord- og Østersøen

22-02-2022
Espoo

De tyske myndigheder hat informeret Miljøstyrelsen – som er Espoo-myndighed – om at udviklingsplanen for den tyske del af Nord- og Østersøen er blevet vedtaget. Danmark modtager informationen, da planen potentielt kan medføre grænseoverskridende miljøpåvirkninger. På den baggrund orienteres den danske offentlighed, danske myndigheder og danske interesseorganisationer om den vedtagne plan og klagemulighed.

Kort om planen/projektet

Udviklingsplanen for den tyske del af Nord- og Østersøen blev den 06-12-2021 vedtaget og herefter offentliggjort. Planen beskriver udviklingen af den tyske del af Nord- og Østersøen med henblik på udvidelse af tysk vindenergi, herunder netværksforbindelser mellem Nord- og Østersø.

De relevante dokumenter kan tilgås på engelsk via https://www.bsh.de/EN/TOPICS/Offshore/Sectoral_planning/Site_development_plan/site_development_plan_node.html

Annonceringen kan findes her: Annoncering af udviklingsplan

Der forekommer ikke klagemulighed

Miljøstyrelsens opgave som Espoo-myndighed er: at orientere om miljøvurderinger af konkrete grænseoverskridende planer/projekter, vejlede om deltagelse, at videreformidle høringssvar/klager fra den danske offentlighed samt berørte myndigheder og interesseorganisationer til oprindelseslandet samt at sikre Espoo-processen forløber korrekt, Orienteringen sker efter § 38 i lovbekendtgørelse nr. 973 af 26. juni 2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

*Espoo konventionen: bekendtgørelse af konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne samt bekendtgørelse af protokol af 21. maj 2003 om strategisk miljøvurdering til konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne