Espoo - Tilladelse til etablering af havmøllepark FEW Baltic II i Polen

02-02-2022
Espoo

De polske miljømyndigheder har informeret Miljøstyrelsen – som er den danske Espoo-myndighed* - om, at der er givet tilladelse til etablering af havmølleparken FEW Baltic II i Polen. Danmark modtager information, da tilladelsen kan medføre grænseoverskridende miljøpåvirkninger. Derfor orienteres den danske offentlighed, danske myndigheder og danske interesseorganisationer om tilladelsen/godkendelsen og klagemulighed.

Kort om projektet

Havmølleparken FEW Baltic II planlægges opført ca. 55 km fra fastlandet i den centrale del af den sydlige Østersø, som ligger ud for Ustka Kommune. Det er angivet, at der er ca. 96 km til Nexø og ca. 140 km til Rønne på Bornholm. Parken får en samlet kapacitet på op til 350 MW fordelt på maksimalt 44 vindmøller, som kan blive op til 300 m høje inklusiv rotor. Herudover skal der etableres kabelanlæg og offshore transformerstationer.

Sagsbehandling af miljøvurderingen for projektet om havmølleparken FEW Baltic II blev afsluttet den 30. november 2021, hvilket også omfattede en vurdering af de grænseoverskridende miljøpåvirkninger. De danske myndigheders bemærkninger er inddraget i sagsbehandlingen for projektet. 

Danmark har modtaget nedenstående dokumenter i forbindelse med tilladelsen:

Information om tilladelse til etablering af FEW Baltic II Havmøllepark

Oversigtskort

Afgørelse

Bilag til afgørelse (1-3)

Klagemulighed

Der kan klages over afgørelsen senest 14 dage efter at afgørelsen er annonceret. Klageadgang er beskrevet sidst i dokumenterne Informationsbrev og Afgørelse, side 82. Miljøstyrelsen gør opmærksom på, at klageadgang adskiller sig væsentlig fra de danske klageregler. 

Danmark blev hørt i 2021 om miljøvurderingen, se materialet her: Espoo - Offentlig høring om miljøkonsekvensvurdering af den polske havmøllepark FEW Baltic II

Miljøstyrelsens opgave som Espoo-myndighed er: at orientere om miljøvurderinger af konkrete grænseoverskridende planer/projekter, vejlede om deltagelse, at videreformidle høringssvar/klager fra den danske offentlighed samt berørte myndigheder og interesseorganisationer til oprindelseslandet samt at sikre Espoo-processen forløber korrekt, Orienteringen sker efter § 38 i lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27/10/2021 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

*Espoo konventionen: bekendtgørelse af konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne samt bekendtgørelse af protokol af 21. maj 2003 om strategisk miljøvurdering til konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne.