Espoo - Notifikation om opførelse af 5 vindmøller ved Süderlügum and Ellhöft i Tyskland

22-02-2022
Espoo

Miljøstyrelsen har som myndighed for Espoo-konventionen* modtaget notifikation om et projekt om opførelse af 5 vindmøller ved Süderlügum og Ellhöft i Tyskland.
Danmark modtager informationen, da projektet kan medføre grænseoverskridende miljøpåvirkninger, og derfor gennemføres en høring af den danske offentlighed, danske myndigheder og danske interesseorganisationer om afgrænsningsudtalelsen for projektet.

Kort om projektet

Projektet omhandler opstilling af i alt fem vindmøller ved Süderlügum og Ellhöft i Tyskland, som ligger syd for den dansk-tyske grænse ved Sæd i Tønder Kommune.

Vindmøllerne vil have en højde på knap 150 meter og en effekt på 3,6 MW. Møllerne placeres med en mindste afstand til den danske grænse på 700 meter, og opføres i de planlagte vindmølleområder PR1_NFL_002 og PR1_NFL_006, hvor der i forvejen står i alt 12 samt en enkelt mølle i umiddelbar nærhed heraf.

De planlagte mølleanlæg er vist på oversigtskort i høringsmaterialet, se link nedenfor:

Afgrænsningsudtalelse inkl. kormateriale

Bemærkninger til afgrænsningsudtalelsen for projektet

Myndigheder, interesseorganisationer og offentligheden har mulighed for at komme med bemærkninger og ønsker til indholdet af miljøkonsekvensrapporten samt planlagte foranstaltninger for at reducere eller fjerne potentielle grænseoverskridende virkninger på miljøet.

Hvis I ønsker at deltage i miljøvurderingsprocessen ellerhar bemærkninger til de planlagte forundersøgelser eller indholdet af den kommende miljøkonsekvensrapport, kan I sende dem til Obfuscated Email med angivelse af journalnummer: 2022-10187 senest den 23. marts 2022.

Miljøstyrelsens opgave som Espoo-myndighed er: at orientere om miljøvurderinger af konkrete grænseoverskridende planer/projekter, vejlede om deltagelse, at videreformidle høringssvar/klager fra den danske offentlighed samt berørte myndigheder og interesseorganisationer til oprindelseslandet samt at sikre Espoo-processen forløber korrekt, Orienteringen sker efter § 38 i lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27/10/2021 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

*Espoo konventionen: bekendtgørelse af konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne samt bekendtgørelse af protokol af 21. maj 2003 om strategisk miljøvurdering til konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne