Espoo - Offentlig høring i forbindelse med revideret projekt for et vindmølleanlæg ved Weesby i Slesvig-Holsten

02-02-2022
Espoo

De tyske planmyndigheder har anmodet Miljøstyrelsen som Espoo-myndighed* om at gennemføre en høring af den danske offentlighed samt berørte myndigheder og interesseorganisationer i forbindelse med afgrænsningen (scoping) for det reviderede projekt vedr. en ny vindmølle ved Weesby i Slesvig-Holsten tæt på den dansk-tyske grænse.
Danmark informeres om projektet, da det kan medføre grænseoverskridende miljøpåvirkninger.

Kort om projektet

Firmaet BWP Bramstedtlund GmbH & Co har som bygherre indsendt en ansøgning til de tyske planmyndigheder i Slesvig-Holsten om tilladelse til at opstille en vindmølle i Weesby Kommune tæt på den dansk-tyske grænse. Vindmøllen kan få en totalhøjde på op til 199,5 m, en navhøjde på 118 m, en rotordiameter på 163 m og en nominel effekt på 5,6 MW. Afgrænsningen af miljøkonsekvensrapporten har allerede været i høring én gang, men bygherre har sidenhen revideret projektet så det er flyttet ca. 60 meter mod nordøst, hvorfor de tyske myndigheder har anmodet om at afgrænsningen for det reviderede projekt igen sendes i høring i Danmark.

Danmark informeres om projektet, da det kan medføre grænseoverskridende miljøpåvirkninger. Der skal gennemføres en miljøvurderingsproces, og de tyske myndigheder giver hermed berørte myndigheder, organisationer samt borgere i Danmark mulighed for at indsende forslag til indholdet af miljøkonsekvensrapporten på det ændrede projekt. 

Høringsmaterialet findes vedhæftet og inkluderer:

Den tidligere annoncering af høringen for projektet kan findes her: https://mst.dk/service/annoncering/annoncearkiv/2021/aug/espoo-offentlig-hoering-om-et-vindmoelleanlaeg-ved-weesby-i-slesvig-holsten/

Bemærkninger til afgrænsningsudtalelsen for projektet

Myndigheder, interesseorganisationer og offentligheden har mulighed for at komme med bemærkninger og ønsker til indholdet af miljøkonsekvensrapporten samt planlagte foranstaltninger for at reducere eller fjerne potentielle grænseoverskridende virkninger på miljøet.

Hvis I ønsker at deltage i miljøvurderingsprocessen eller har bemærkninger til indholdet af den kommende miljøkonsekvensrapport, kan I sende dem til Obfuscated Email med angivelse af journalnummer: 2021-37753 senest den 01. marts 2022.

Miljøstyrelsens opgave som Espoo-myndighed er: at orientere om miljøvurderinger af konkrete grænseoverskridende planer/projekter, vejlede om deltagelse, at videreformidle høringssvar/klager fra den danske offentlighed samt berørte myndigheder og interesseorganisationer til oprindelseslandet samt at sikre Espoo-processen forløber korrekt, Orienteringen sker efter § 38 i lovbekendtgørelse nr 1976 af 27/10/2021 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

*Espoo konventionen: bekendtgørelse af konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne samt bekendtgørelse af protokol af 21. maj 2003 om strategisk miljøvurdering til konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne