Espoo – Notifikation om opførelse af 8 vindmøller ved Ellhöft/Westre i Tyskland

28-02-2022
Espoo

Miljøstyrelsen har som myndighed for Espoo-konventionen* modtaget notifikation om et projekt om opførelse af otte vindmøller ved Ellhöft og Westre i Tyskland.
Danmark modtager information, da projektet kan medføre grænseoverskridende miljøpåvirkninger, og derfor gennemføres en høring af den danske offentlighed, danske myndigheder og danske interesseorganisationer.

Kort om planen/projektet

Projektet omhandler opstilling af i alt otte vindmøller nord for byerne Ellhöft og Westre i Tyskland, som ligger syd for den dansk-tyske grænse i Tønder Kommune.

De seks af vindmøllerne planlægges med en totalhøjde på 172,5 meter og en effekt på 5 MW, og de to sidste møller vil få en totalhøjde på 200 meter og en effekt på 6,6 MW. Alle møller skal opføres indenfor vindmølleområde PR1_NFL_003.

I forbindelse med, at de nye møller opstilles, skal fem eksisterende vindmøller nedtages.

Høringsmaterialet findes nedenfor:

Bemærkninger til afgrænsningsudtalelsen for projektet

Myndigheder, interesseorganisationer og offentligheden har mulighed for at komme med bemærkninger og ønsker til indholdet af miljøkonsekvensrapporten samt planlagte foranstaltninger for at reducere eller fjerne potentielle grænseoverskridende virkninger på miljøet.

Hvis I ønsker at deltage i miljøvurderingsprocessen ellerhar bemærkninger til de planlagte forundersøgelser eller indholdet af den kommende miljørapport/miljøkonsekvensrapport, kan I sende dem til Obfuscated Email med angivelse af journalnummer: 2022-14393 senest den 24. marts 2022.

Miljøstyrelsens opgave som Espoo-myndighed er: at orientere om miljøvurderinger af konkrete grænseoverskridende planer/projekter, vejlede om deltagelse, at videreformidle høringssvar/klager fra den danske offentlighed samt berørte myndigheder og interesseorganisationer til oprindelseslandet samt at sikre Espoo-processen forløber korrekt, Orienteringen sker efter § 38 i lovbekendtgørelse nr. 973 af 26. juni 2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

*Espoo konventionen: bekendtgørelse af konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne samt bekendtgørelse af protokol af 21. maj 2003 om strategisk miljøvurdering til konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne