Espoo – Notifikation om etablering af Tysk offshore vindmøllepark "Windanker" i Østersøen i [Tyskland]

03-02-2022
Espoo

Miljøstyrelsen har som myndighed for Espoo-konventionen* modtaget notifikation om etablering af Tysk offshore vindmøllepark "Windanker" i Østersøen.

Danmark modtager information, da projektet kan medføre grænseoverskridende miljøpåvirkninger. Derfor gennemføres en høring af den danske offentlighed, danske myndigheder og danske interesseorganisationer

Kort om projektet

De tyske forbundsmyndigheder for søfart og hydrografi (BSH) vil opføre vindmøller (ca. 260 meter total højde) i den tyske del af Øresøen (område O-1.3). Egnetheden er allerede blevet fastlagt i overensstemmelse med §12, stk. 5, i loven om vindenergi på havet.

Der er udarbejdet et scoping-dokument for vindmølleområdet og vil foretages en strategisk miljøvurdering som led i proceduren for egnethedsprøvning.

Da der forud for miljøvurderingsprocessen for det konkrete projekt er gennemført en anden planlægnings- eller godkendelsesprocedure, hvor der er foretaget en (strategisk) miljøvurdering, skal miljøkonsekvensvurderingen begrænses til yderligere væsentlige eller andre væsentlige miljøpåvirkninger og til nødvendige opdateringer og uddybninger.

Der er udarbejdet en miljøvurdering af projektet som belyser de mulige grænseoverskridende miljøpåvirkninger, som projektet kan medføre.

Høringsmaterialet findes nedenfor:

Anmeldelse i henhold til artikel 3 i Espookonventionen

Windanker scoping document transboundary participation

Kort 1

Kort 2

Bemærkninger til projektet

Myndigheder, interesseorganisationer og offentligheden har mulighed for at komme med bemærkninger til miljørapporten/miljøkonsekvensrapporten samt planlagte foranstaltninger for at reducere eller fjerne potentielle grænseoverskridende virkninger på miljøet.

Hvis I ønsker at deltage i miljøvurderingsprocessen eller har bemærkninger til udkast til projektet med tilhørende miljøvurdering/miljøkonsekvensrapporten kan I sende dem til Obfuscated Email med angivelse af journalnummer: 2022-8768 senest den 24-02-2022.

Miljøstyrelsens opgave som Espoo-myndighed er: at orientere om miljøvurderinger af konkrete grænseoverskridende planer/projekter, vejlede om deltagelse, at videreformidle høringssvar/klager fra den danske offentlighed samt berørte myndigheder og interesseorganisationer til oprindelseslandet samt at sikre Espoo-processen forløber korrekt, Orienteringen sker efter § 38 i lovbekendtgørelse nr. 973 af 26. juni 2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

*Espoo konventionen: bekendtgørelse af konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne samt bekendtgørelse af protokol af 21. maj 2003 om strategisk miljøvurdering til konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne