Espoo – Høring om ændret tilladelse til en vindmølle ved Ellhöft i Tyskland

28-02-2022
Espoo

Miljøstyrelsen har som myndighed for Espoo-konventionen* modtaget høring om et projekt vedrørende ændring af en tilladelse til én vindmølle ved Ellhöft i Tyskland.
Danmark modtager information, da projektet kan medføre grænseoverskridende miljøpåvirkninger, og derfor gennemføres en høring af den danske offentlighed, danske myndigheder og danske interesseorganisationer.

Kort om planen/projektet

Projektet omhandler en ansøgning om tilladelse til at opstille en anden vindmølle end den, der er givet tilladelse til.  I stedet for en vindmøllen af typen Siemens SWT-3.2-113 med en navhøjde på 115 m, en rotordiameter på 113 m, og en totalhøjde på 171,5 m og en nominel effekt på 3,2 MW skal der nu opstilles en vindmølle af typen Siemens Gamesa SG 5.0-132 med en navhøjde på 106,5 m, en rotordiameter på 132 m, en totalhøjde på 172,5 m og en nominel effekt på 5,0 MW.

Der er udarbejdet en miljøvurdering af projektet som belyser de mulige grænseoverskridende miljøpåvirkninger, som opstilling af den nye vindmølle kan medføre. Høringsmaterialet kan findes nedenfor:

Bemærkninger til projektet

Myndigheder, interesseorganisationer og offentligheden har mulighed for at komme med bemærkninger til den grænseoverskridende miljøpåvirkning, som vil være forbundet med den ændrede tilladelse.

Hvis I har bemærkninger til projektet kan I sende dem til Obfuscated Email med angivelse af journalnummer: 2022-14400 senest den 24. marts 2022.

Miljøstyrelsens opgave som Espoo-myndighed er: at orientere om miljøvurderinger af konkrete grænseoverskridende planer/projekter, vejlede om deltagelse, at videreformidle høringssvar/klager fra den danske offentlighed samt berørte myndigheder og interesseorganisationer til oprindelseslandet samt at sikre Espoo-processen forløber korrekt, Orienteringen sker efter § 38 i lovbekendtgørelse nr. 973 af 26. juni 2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

*Espoo konventionen: bekendtgørelse af konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne samt bekendtgørelse af protokol af 21. maj 2003 om strategisk miljøvurdering til konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne.