Ejvind Larsen Vognsegård: Høring af udkast til afgørelse om afslutning på miljøskadesag i Tuse Å-systemet

11-02-2022

Miljøstyrelsen har sendt udkast til afgørelse om afslutning af miljøskadesag i Tuse Å-systemet i høring.
Bemærkninger til udkastet skal være modtaget senest den 11. marts 2022.

Høring af udkast til afgørelse

Miljøstyrelsen laver høring af udkast til afgørelsen om afslutning af miljøskadesag i Tuse Å-systemet.

Miljøskaden skyldtes brud på rør som resulterede i, at ca. 100 tons gødning blev udledt til Tuse Å-systemet. Målinger af tilstanden i Tuse Å-systemet har efterfølgende vist, at den udførte umiddelbare indsats har reduceret den negative påvirkning. På baggrund af målingerne har Miljøstyrelsen til hensigt at træffe afgørelse om, at der ikke skal gennemføres yderligere afhjælpende foranstaltninger, herunder ikke kompenserende afhjælpende foranstaltninger.

- Læs høringsudkast til afgørelse om afslutning på miljøskadesag i Tuse Å-systemet

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Miljøstyrelsens sagsbehandling, og at høringssvar i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi derfor oplyse, at tilkendegivelser samt navn og adresse på hvem, der er kommet med tilkendegivelsen vedr. sagen, vil kunne optræde i Miljøstyrelsens afgørelse, som bl.a. offentliggøres på www.mst.dk/annoncer. Enhver, som er interesseret, kan bede om at få en kopi af indkomne høringssvar. Derudover vil modtagne bemærkninger kunne blive forelagt den virksomhed, som afgørelsen drejer sig om, til kommentering, hvis vi skønner, at det er nødvendigt.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Henvendelse om udkast til afgørelse

Bemærkninger til nærværende udkast til afgørelse skal rettes til Miljøstyrelsen pr. mail på Obfuscated Email eller pr. brev til Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C. Bemærk at fremsendelse pr. brev i gennemsnit tager 6 omdelingsdage og i visse tilfælde længere.

Bemærkninger til udkastet skal være modtaget senest den 11. marts 2022.

Anfør venligst dit navn og adresse samt vores j.nr. 2022-741 på henvendelsen.

Følgende er høringsberettiget:

  • afgørelsens adressat,
  • enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald,
  • landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres vedtægter har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål,
  • landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres vedtægter har til formål at varetage væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser,
  • lokale foreninger og organisationer, som har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål,
  • lokale foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser, og
  • berørte myndigheder

Sådan håndterer Miljøstyrelsen Virksomheder dine personoplysninger