Crossbridge Energy A/S, Fredericia: Miljøgodkendelse og afgørelse om at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering

01-02-2022

Miljøstyrelsen har givet Crossbridge Energy A/S, Fredericia miljøgodkendelse til test af co-processing af rapsolie på raffinaderiet. Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Klage skal være modtaget senest den 1. marts 2022.

Miljøgodkendelse

Rapsolien vil blive co-processet sammen med den fossile gasolie i raffinaderiets eksisterende gasolie-hydrotreater HDS-2. Der er tale om en test, hvorfor godkendelsen er tidsbegrænset til 1. april 2022.

- Læs miljøgodkendelsen for Crossbridge Energy A/S, Fredericia

Ikke krav om miljøvurdering

Miljøstyrelsen har samtidig truffet afgørelse om, at projektet ikke kræver gennemførelse af en miljøvurdering, da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 1976 af 27. oktober 2021. § 21, stk. 2.

- Læs afgørelse om at projekt ikke omfattet af krav om miljøvurdering for Crossbridge Energy A/S, Fredericia

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.