Afgørelse om, at sporrenovering af Østbanen mm. ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

04-02-2022
Miljøvurdering Miljøvurdering

Miljøstyrelsen har afgjort at Lokaltog ikke skal udarbejde en miljøkonsekvensrapport for sporrenovering af Østbanen mm.

En eventuel klage skal være modtaget senest fire uger efter offentliggørelsen af afgørelsen dvs. den 4. marts. 2022
Journal nr.: 2021 - 61384

Afgørelsen om at projektet ikke kræver udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport, er truffet på baggrund af en screening efter miljøvurderingslovens § 21.

Al relevant materiale kan tilgås nedenfor:

- Afgørelse

- Ansøgning

Bilag 1 - Overordnet beliggenhed af Østbanen.pdf

Bilag 2 - Indretning af Ny Rødvig Station, 23-03-2021.pdf

Bilag 3 - Helhedsplan - Lejdebæk ved Ny Rødvig Station rev. 1.pdf

Bilag 4 - Faxe Syd Stations retablering som krydsningsstation.pdf

Bilag 5 - Midlertidige arbejdsarealer.pdf

Bilag 6 - Permanente arealinddragelser.pdf

Bilag 7 - Notat vedrørende Togstøj - Rødvig St. med Bilag 1-6.pdf

Bilag 8 - Bygge- og beskyttelseslinjer, fredskov, fredninger og §3 beskyttet natur.pdf

Bilag 9 - Natur og potentielle flagermustræer-Tilsynsnotat 12. november 2020, Stevns kommune.pdf

Bilag 10 - Vurdering af bilagIV-arter langs Østbanen Stevns 2021.pdf

Bilag 11 - Vurdering af påvirkning af Natura 2000-områder.pdf

Bilag 12 - Afvandingsprojekt.pdf

- Supplerende oplysninger


Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Miljøstyrelsens sagsbehandling, og at henvendelser i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.


Klagevejledning

Klagevejledning fremgår af selve afgørelsen.