Afgørelse om at lavbundsprojektet Vosborg Enge ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

08-02-2022
Miljøvurdering

Miljøstyrelsen har afgjort at Naturstyrelsen Vestjylland ikke skal udarbejde en miljøkonsekvensrapport for Vosborg Enge omfatter et areal på 88 ha mellem herregården Nr. Vosborg og Storåen kort før åens udløb i Nissum Fjord. Vosborg Enge er i dag afvandet med pumpe og anvendes hovedsageligt til marker i omdrift. For at begrænse udledningen af drivhusgasser til atmosfæren samt mindske udledningen af næringsstoffer til Nissum Fjord ønsker Naturstyrelsen at etablere et lavbundsprojekt i Vosborg Enge.

Formålet med projektet er at begrænse udledningen af drivhusgasser til atmosfæren samt begrænse udledningen af næringsstoffer til Nissum Fjord.

 

Afgørelsen om at projektet ikke kræver udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport, er truffet på baggrund af en screening efter miljøvurderingslovens § 21. Al relevant materiale kan tilgås nedenfor:

 

 

Journal nr.: 2021 - 39942

 

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Miljøstyrelsens sagsbehandling, og at henvendelser i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Klagevejledning fremgår af selve afgørelsen.

En eventuel klage skal være modtaget senest fire uger efter offentliggørelsen af afgørelsen dvs. den 08-03-2022.