Rødby Færgehavn, Vilkårsændring Klaptilladelse

23-12-2022

Rødby Færgehavn Havn meddeles en vilkårsændring af eksisterende tilladelse til klapning af havbundsmateriale fra Rødby Færgehavn. Ændringerne omfatter en mindre udvidelse af optagningsområdet i Rødby Færgehavn.

Der ændres ikke på den samlede tilladte mængde der må klappes og heller ikke på den tilladte klapplads, som er beliggende Femerbælt ud for Rødby Færgehavn.

Tilladelse i form af vilkårsændring kan ses via nedenstående link:

Vilkårsændring – Rødby Færgehavn

 

Eksisterende tilladelse (j.nr. 2021- 41782) fremgår af vilkårsændringen ovenfor, men kan også ses via følgende link: 

Eksisterende tilladelse til klapning – Rødby Færgehavn

 

Klagefristen udløber den 20. januar 2023. 

En klage skal ske via Klageportalen for Nævnene i Nævnenes Hus, via følgende hjemmeside https://kpo.naevneneshus.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen, der har truffet afgørelsen.

Klaptilladelsen med vilkårsændringen må ikke udnyttes, før dagen efter at klagefristen er udløbet. Såfremt der er indgivet klage, må den først udnyttes, når klagenævnet har truffet afgørelse i sagen, medmindre klagenævnet bestemmer andet.