H. Essers Danmark Aps: Miljøgodkendelse og afgørelse om at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering

21-12-2022

Miljøstyrelsen har givet H. Essers Danmark Aps miljøgodkendelse til etablering og drift af oplagsvirksomhed. Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Klage skal være modtaget senest den 18. januar 2023.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet miljøgodkendelse til etablering og drift af virksomheden H. Essers Danmark Aps i Ringsted.  Virksomheden etableres og drives som oplagsvirksomhed for produkter og stoffer, som også omfatter stoffer, der er klassificeret efter risikobekendtgørelsen.

- Læs miljøgodkendelsen for H. Essers Danmark ApS

Ikke krav om miljøvurdering

Miljøstyrelsen har samtidig truffet afgørelse om, at projektet ikke kræver gennemførelse af en miljøvurdering, da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 1976 af 27. oktober 2021. § 21, stk. 2.

- Læs afgørelse om at projekt ikke omfattet af krav om miljøvurdering for H. Essers Danmark ApS

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.