Arla Foods amba Branderup Mejeri: Miljøgodkendelse og afgørelse om at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering

21-12-2022

Miljøstyrelsen har givet Arla Foods amba Branderup Mejeri, Engdraget 4, 6535 Branderup miljøgodkendelse til fyring med gasolie på eksisterende kedler samt levering af gasolie til eksisterende olietank. Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Klage skal være modtaget senest den 18. januar 2023.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet Arla Foods amba Branderup Mejeri miljøgodkendelse til fyring med gasolie på virksomhedens 3 eksisterende kedler, hvor der med projektet sker en udskiftning af brændere til kombinationsbrændere for naturgas samt gasolie, samt levering af gasolie til eksisterende olietank.

- Læs miljøgodkendelsen for Arla Foods amba Branderup Mejeri

Ikke krav om miljøvurdering

Miljøstyrelsen har samtidig truffet afgørelse om, at projektet ikke kræver gennemførelse af en miljøvurdering, da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 1976 af 27. oktober 2021.

§ 21, stk. 2.

- Læs afgørelse om at projekt ikke omfattet af krav om miljøvurdering for Arla Foods amba Branderup Mejeri

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.