Rødby Færgehavn, Klaptilladelse

26-08-2022

Miljøstyrelsen giver Rødby Færgehavn tilladelse til klapning af en samlet mængde på 200.000 m3 oprensningsmateriale fra Rødby Færgehavn på klapplads K_151_01, beliggende i vandområde 210 Femerbælt.

Klagefristen udløber den 23. september 2022.

Klaptilladelsen kan ses via nedenstående link:

 

Rødby Færgehavn, Klaptilladelse

 

En klage skal ske via Klageportalen for Nævnene i Nævnenes Hus, via følgende hjemmeside https://kpo.naevneneshus.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen, der har truffet afgørelsen.

Vilkårsændringen træder først i kraft dagen efter at klagefristen er udløbet. Såfremt der er indgivet klage, må den først udnyttes, når klagenævnet har truffet afgørelse i sagen, medmindre klagenævnet bestemmer andet.