Norsminde Lystbådehavn, Klaptilladelse

31-08-2022

Miljøstyrelsen giver Norsminde Lystbådehavn tilladelse til klapning af en samlet mængde på 2.500 m3 oprensningsmateriale fra Norsminde Lystbådehavn på klapplads K_143_03, beliggende i vandområde 219 Aarhus Bugt Syd, Samsø og Nordlige Bælthav.

Klagefristen udløber den 28. september 2022.

Klaptilladelsen kan ses via nedenstående link:

Norsminde Lystbådehavn, Klaptilladelse

 

En klage skal ske via Klageportalen for Nævnene i Nævnenes Hus, via følgende hjemmeside https://kpo.naevneneshus.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen, der har truffet afgørelsen.

Vilkårsændringen træder først i kraft dagen efter at klagefristen er udløbet. Såfremt der er indgivet klage, må den først udnyttes, når klagenævnet har truffet afgørelse i sagen, medmindre klagenævnet bestemmer andet.