Hvide Sande Havn, Klaptilladelse

25-08-2022

Miljøstyrelsen giver Hvide Sande Havn tilladelse til klapning af en samlet mængde på 22.000 m3 oprensningsmateriale fra Hvide Sande Havn på klapplads K_134_01, beliggende i vandområde 218 Vesterhavet 12 sm. Klagefristen udløber den 22. september 2022.

Klaptilladelsen kan ses her.

En klage skal ske via Klageportalen for Nævnene i Nævnenes Hus, via følgende hjemmeside https://kpo.naevneneshus.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen, der har truffet afgørelsen.

Klaptilladelsen må ikke udnyttes, før dagen efter at klagefristen er udløbet. Såfremt der er indgivet klage, må den først udnyttes, når klagenævnet har truffet afgørelse i sagen, medmindre klagenævnet bestemmer andet.