H2 Energy Esbjerg ApS: Indkaldelse af idéer og forslag angående PtX projektet brintproduktionsanlæg i Veldbæk Erhvervsområde, Esbjerg Kommune

26-08-2022

Miljøstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med idéer og forslag til indholdet af miljøkonsekvensrapport for et brintproduktionsanlæg i Veldbæk Erhvervsområde i Esbjerg Kommune, der omhandler produktion af brint på basis af vedvarende energi (PtX). Anlægget ønskes etableret i Veldbæk Erhvervsområde i den østlige del af Esbjerg og om-fatter ud over produktionsanlægget et nedgravet kabel til transformerstationen St. Endrup.
Idéer og forslag til miljøkonsekvensrapporten skal være modtaget senest den 23. september 2022

Projektet er omfattet af miljøvurderingsloven og virksomheden har valgt at udarbejde en miljøkonsekvensrapport, inden Miljøstyrelsen skal vurdere, om projektet kan gennemføres.

Miljøkonsekvensrapporten beskriver projektets virkninger på miljøet og de afværgeforanstaltninger, der er nødvendige for at begrænse eventuelle skader.

Miljøstyrelsen har udarbejdet et idéoplæg, der beskriver baggrunden for projektet, de undersøgelser, som nu sættes i gang, samt borgernes muligheder for at komme med input.

- læs Idéoplæg H2 Energy Esbjerg ApS

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Miljøstyrelsens sagsbehandling, og at høringssvar i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi derfor oplyse, at tilkendegivelser samt navn og adresse på hvem, der er kommet med tilkendegivelsen vedr. sagen, vil kunne optræde i Miljøstyrelsens afgørelse, som bl.a. offentliggøres på www.mst.dk/annoncer. Enhver, som er interesseret, kan bede om at få en kopi af indkomne høringssvar. Derudover vil modtagne bemærkninger kunne blive forelagt ansøgeren til kommentering, hvis vi skønner, at det er nødvendigt. 

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Henvendelse

Ideer og forslag skal være skriftlige og sendes til Miljøstyrelsen pr. mail på Obfuscated Email, på tlf. 72 54 40 00 eller pr. brev til Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C

Bemærk at fremsendelse pr. brev i gennemsnit tager 6 omdelingsdage og i visse tilfælde længere.

Anfør venligst dit navn og adresse samt vores j.nr. 2021 – 44614 på henvendelsen

Sådan håndterer Miljøstyrelsen Virksomheder dine personoplysninger