ESPOO - Notifikation om etablering af havvindmølleparken Baltica 1 OWF

30-08-2022
Espoo

Miljøstyrelsen har som myndighed for Espoo-konventionen* modtaget notifikation om projekt: Havvindmølleparken Baltica 1 OWF.

Danmark modtager informationen, da projektet kan medføre grænseoverskridende miljøpåvirkninger, og derfor gennemføres en høring af den danske offentlighed, danske myndigheder og danske interesseorganisationer.

Kort om projektet

Det planlagte projekt vil blive placeret i den sydvestlige del af Østersøen i den polske zone (EEZ) i umiddelbar nærhed af den svenske EEZ og ca. 47 km. fra den danske EØZ.

Projektet vil involvere opførelse og drift af en havvindmøllepark bestående af op til 104 vindmøller med en samlet kapacitet på 1560 MW. Det vil omfatte op til 2 offshore understationer og op til 250 km intern strøm og telekabler. Det samlede areal af projektet bliver 128,53 km2. Projektet vil også omfatte al den nødvendige infrastruktur.

På dette stadie af miljøkonsekvensvurderingen vil den berørte part, der har til hensigt at deltage i denne procedure kunne komme med kommentarer til oplysningerne i projektets informationsblad, som vil blive taget i betragtning ved fastlæggelsen af omfanget af miljøkonsekvensvurderingsrapporten (scoping) af regionsdirektøren for Miljøbeskyttelse i Gdansk.

 

Høringsmaterialet findes nedenfor:

- Ansøgning om udstedelse af beslutning om miljøforhold for projektet

- Oplysningsskema for Projektet Havvindmøllepark HVP Baltica I

- Bilag 1 – Metode til omfattende undersøgelse af havmiljøet gennemført af bygherre forud for investeringen

- Bilag 2 – Oversigt over omfattende undersøgelser af havmiljøet, som skal gennemføres forud for investeringen

Bemærkninger til projektet

Myndigheder, interesseorganisationer og offentligheden har mulighed for at komme med bemærkninger til miljøkonsekvensrapporten samt planlagte foranstaltninger for at reducere eller fjerne potentielle grænseoverskridende virkninger på miljøet.

Hvis I ønsker at deltage i miljøvurderingsprocessen eller har bemærkninger til udkast til ProjektetHPV Baltica Imed tilhørende miljøvurdering/miljøkonsekvensrapporten kan I sende dem til Obfuscated Email med angivelse af journalnummer: 2022 - 62091 senest den 5. oktober 2022

Miljøstyrelsens opgave som Espoo-myndighed er: at orientere om miljøvurderinger af konkrete grænseoverskridende planer/projekter, vejlede om deltagelse, at videreformidle høringssvar/klager fra den danske offentlighed samt berørte myndigheder og interesseorganisationer til oprindelseslandet samt at sikre Espoo-processen forløber korrekt, Orienteringen sker efter § 38 i lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

*Espoo konventionen: bekendtgørelse af konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne samt bekendtgørelse af protokol af 21. maj 2003 om strategisk miljøvurdering til konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne