ESPOO - Høring om projekt Skåne Havsvindpark i Sverige

29-08-2022
Espoo

Miljøstyrelsen har som myndighed for Espoo-konventionen* modtaget høring om Skåne Havsvindpark projekt.

Danmark modtager informationen, da projektet kan medføre grænseoverskridende miljøpåvirkninger, og derfor gennemføres en høring af den danske offentlighed, danske myndigheder og danske interesseorganisationer.

Kort om projektet

Bygherren, Ørsted Wind Power A/S har søgt om tilladelse iht. Svensk økonomisk zonelov (SFS 1992:1140) for opførelse og drift af vindmølleparken beliggende i Arkona-bassinet i Østersøen mellem Bornholm og basisområdet for Krieger´s Flak inden for Sveriges økonomiske zone, ca. 22 km. syd for Skånes kyst. Projektområdets størrelse er 533 km2, med en dybde på 43 – 46 meter. Den samlede effekt for vindmølleparken forventes at blive 1.500 MW svarende til en elproduktion på ca. 7 Twh om året.

Den svenske regering er tilladelsesmyndighed for projekter som dette. Projektet kræver også, at bygherre søger tilladelse i henhold til den svenske Miljølov (SFS 1998:808) vedrørende den potentielle påvirkning af Natura2000.

Der er udarbejdet en miljøkonsekvensrapport af projektet som belyser de mulige grænseoverskridende miljøpåvirkninger, som projektet kan medføre.

Høringsmaterialet findes nedenfor:

- Bilag A1 - Kort samt koordinater for originale projektområde

- Bilag A2 - Kort samt koordinater for det reducerede projektområde

- Bilag B - Miljøbedømmelse af det reducerede Skåne Havsvindpark

- Bilag B1 - Visualisering af reduceret projektområde fra Kap Arkona

- Bilag D - Miljøkonsekvensbeskrivelse

 

Bemærkninger til projektet

Myndigheder, interesseorganisationer og offentligheden har mulighed for at komme med bemærkninger til miljørapporten/miljøkonsekvensrapporten samt planlagte foranstaltninger for at reducere eller fjerne potentielle grænseoverskridende virkninger på miljøet.

Hvis I ønsker at deltage i miljøvurderingsprocessen eller har bemærkninger til udkast til Skåne Havsvindpark med tilhørende miljøkonsekvensrapporten kan I sende dem til Obfuscated Email med angivelse af journalnummer: 2021-9236

senest den 29. sept. 2022.

Miljøstyrelsens opgave som Espoo-myndighed er: at orientere om miljøvurderinger af konkrete grænseoverskridende planer/projekter, vejlede om deltagelse, at videreformidle høringssvar/klager fra den danske offentlighed samt berørte myndigheder og interesseorganisationer til oprindelseslandet samt at sikre Espoo-processen forløber korrekt, Orienteringen sker efter § 38 i lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

*Espoo konventionen: bekendtgørelse af konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne samt bekendtgørelse af protokol af 21. maj 2003 om strategisk miljøvurdering til konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne