Emmelev A/S: Miljøgodkendelse og afgørelse om, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering

11-08-2022

Miljøstyrelsen har givet EMMELEV A/S miljøgodkendelse til etablering af nyt fyringsanlæg samt mulighed for ændring af brændselstyper på eksisterende fyringsanlæg. Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Klage skal være modtaget senest den 8. september 2022.

Miljøgodkendelse

Denne godkendelse omfatter alle fyringsanlæg på Emmelev A/S. Der er fem eksisterende anlæg og der er søgt om en ny kedel, som skal erstatte to af de eksisterende kedler. Godkendelsen giver Emmelev A/S mulighed for at fyre med naturgas eller gasolie afhængig af mulig levering. Dette øger virksomhedens driftssikkerhed.

- Læs miljøgodkendelsen for Emmelev A/S

Ikke krav om miljøvurdering

Miljøstyrelsen har samtidig truffet afgørelse om, at projektet ikke kræver gennemførelse af en miljøvurdering, da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 1976 af 27. oktober 2021.

§ 21, stk. 2.

- læs afgørelse om at projekt ikke omfattet af krav om miljøvurdering

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.