Afgørelse om at nyt rensnings og spildevandsanlæg på Livø ikke er miljøvurderingspligtigt

26-08-2022
Miljøvurdering

Miljøstyrelsen har afgjort at Naturstyrelsen ikke skal udarbejde en miljøkonsekvensrapport for anlæggelse af nyt rensnings- og spildevandsanlæg på Livø

Formålet med projektet er at forny det eksisterende afløbssystem på Livø, der er af ældre dato og dårlig stand. 

Det projekterede system for Livø er en separering af regnvandet fra spildevandsledningerne. Dette gøres for at opnå et mere stabilt system samt reducere driftspunkterne. Derudover udskiftes utætte ledninger, så den diffuse nedsivning af fællesvand stoppes. Nogle bygninger (Avlsgårdens stuehus samt Pavillion 1) får etableret en faskine til nedsivning af overfladevandet, mens de øvrige bygninger samt vejarealer opsamles i skel- og rendestensbrønde, hvor det udledes til Limfjorden.

 Afgørelsen om at projektet ikke kræver udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport, er truffet på baggrund af en screening efter miljøvurderingslovens § 21. Al relevant materiale kan tilgås nedenfor:

 

Journal nr.: 2022-15679

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Miljøstyrelsens sagsbehandling, og at henvendelser i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Klagevejledning fremgår af selve afgørelsen.

En eventuel klage skal være modtaget senest fire uger efter offentliggørelsen af afgørelsen dvs. den 23. september 2022.