Afgørelse om at Ny vaskehal ved Næstved Station ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

30-08-2022
Miljøvurdering Miljøvurdering

Miljøstyrelsen har afgjort, at DSB ikke skal udarbejde en miljøkonsekvensrapport for Ny vaskehal ved Næstved Station.

I forbindelse med analysen af behov for tilpasninger i infrastrukturen inden idriftsættelsen af Fremtidens Tog er konklusionen, at der også i fremtiden er behov for vaskehalsfacilitet i Næstved. Den eksisterende vaskemulighed er utidssvarende og ligger ikke optimalt ift. det fremtidige rangerflow. Det er derfor besluttet, at der skal gennemføres et projekt, som har til formål at etablere en ny vaskehal i sporgruppe 40 i Næstved. Vaskehallen forventes ibrugtaget i forbindelse med idriftsættelsen af nye vogne.

Afgørelsen om, at projektet ikke kræver udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport, er truffet på baggrund af en screening efter miljøvurderingslovens § 21. Al relevant materiale kan tilgås nedenfor:

Journalnr.:2022-7722

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Miljøstyrelsens sagsbehandling, og at henvendelser i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Klagevejledning fremgår af selve afgørelsen.
En eventuel klage skal være modtaget senest fire uger efter offentliggørelsen af afgørelsen dvs. den 27. september 2022.