Afgørelse om at Lavbundsprojekt Ringfenner ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

15-08-2022
Miljøvurdering Miljøvurdering

Miljøstyrelsen har afgjort at Naturstyrelsen ikke skal udarbejde en miljøkonsekvensrapport for Lavbundsprojekt Ringfenner øst for Aabybro.

Formålet med projektet er at hæve vandstanden og derved reducere udledningen af CO₂, at fremme naturkvaliteterne i området, at forbedre naturarealernes sammenhæng og robusthed samt at genskabe mere naturlig hydrologi og forbedre vandmiljøet.

Afgørelsen om at projektet ikke kræver udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport, er truffet på baggrund af en screening efter miljøvurderingslovens § 21. Al relevant materiale kan tilgås nedenfor:

Afgørelse
Ansøgning
Projektbeskrivelse


Journal nr.: 2022 - 18561

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Miljøstyrelsens sagsbehandling, og at henvendelser i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Klagevejledning fremgår af selve afgørelsen.
En eventuel klage skal være modtaget senest fire uger efter offentliggørelsen af afgørelsen dvs. den 12. september 2022.