Thissinghuse Havn, klaptilladelse

27-04-2022

Morsø Kommune meddeles tilladelse til klapning af 5000 m3 oprensningsmaterialer fra Thissinghuse Havn på klapplads K_156_19 beliggende i Sallingsund i Limfjorden.

Tilladelsen kan ses via nedenståene link:

Tilladelse til klapning - Morsø Kommune - Thissinghuse Havn

Klagefristen udløber den 25. maj 2022. 

En klage skal ske via Klageportalen for Nævnene i Nævnenes Hus, via følgende hjemmeside https://kpo.naevneneshus.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen, der har truffet afgørelsen.

Klaptilladelsen må ikke udnyttes, før dagen efter at klagefristen er udløbet. Såfremt der er indgivet klage, må den først udnyttes, når klagenævnet har truffet afgørelse i sagen, medmindre klagenævnet bestemmer andet.