Onsevig Havn, klaptilladelse

08-04-2022

Onsevig Havn meddeles tilladelse til klapning af 5000 m3 oprensningsmaterialer fra Onsevig Havn på klapplads K_055_02.

Tilladelsen kan ses via nedenståene link:

Tilladelse til klapning - Onsevig Havn

 

Klagefristen udløber den 6. maj 2022. 

En klage skal ske via Klageportalen for Nævnene i Nævnenes Hus, via følgende hjemmeside https://kpo.naevneneshus.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen, der har truffet afgørelsen.

Klaptilladelsen må ikke udnyttes, før dagen efter at klagefristen er udløbet. Såfremt der er indgivet klage, må den først udnyttes, når klagenævnet har truffet afgørelse i sagen, medmindre klagenævnet bestemmer andet.