Masnedø Benzinhavn, klaptilladelse

19-04-2022

Miljøstyrelsen giver Flex Gødning A/S tilladelse til klapning af en samlet mængde på 3.000 m3 oprensningsmateriale fra sejlenden på klapplads K_033_04, beliggende i Smålandsfarvandet åben del. Klagefristen udløber den 17. maj 2022.

Masnedø Benzinhavn, klaptilladelse

En klage skal ske via Klageportalen for Nævnene i Nævnenes Hus, via følgende hjemmeside https://kpo.naevneneshus.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen, der har truffet afgørelsen.

Klaptilladelsen må ikke udnyttes, før dagen efter at klagefristen er udløbet. Såfremt der er indgivet klage, må den først udnyttes, når klagenævnet har truffet afgørelse i sagen, medmindre klagenævnet bestemmer andet.