Kollund Deponi: Afgørelse om at udgravning af flyveaske ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

29-04-2022

Miljøstyrelsen har afgjort at Kollund Deponi, Dubjergvej 5, 6340 Kruså ikke skal udarbejde en miljøkonsekvensrapport for projekt om udgravning af flyveaske.

Klage skal være modtaget senest den 27. maj 2022.

Afgørelsen om, at projektet ikke kræver udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport, som er en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet, er truffet fordi projektet ikke vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet. Der er endnu ikke truffet afgørelse om hvorvidt projektet kan opnå miljøgodkendelse.

- Ansøgning for Kollund Deponi

- Miljøstyrelsens screeningskema for Kollund Deponi

- Læs screeningsafgørelsen for Kollund Deponi

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.